Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące dla uczniów ze spektrum autyzmu
oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej

Technikum dla uczniów ze spektrum autyzmu
oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej

Nasz Ośrodek składa się z następujących typów szkół:
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 22

dla Młodzieży Słyszącej o Obniżonej Normie Intelektualnej,
oraz Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej

Kształcimy w zawodach:

- kucharz
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- ogrodnik
- fryzjer
- krawiec
- stolarz

dla uczniów słyszących od września 2018 roku

- pomocnik mechanika samochodowego
Technikum Nr 24

dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

Kształcimy w zawodach:

- technik cyfrowych procesów graficznych
- technik informatyk
- technik żywienia i usług gastronomicznych

- na koniec nauki uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- dla chętnych również egzamin maturalny
LVII Liceum Ogólnokształcące

dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

- z rozszerzonym językiem polskim, geografią i biologią
- młodzież rozpoczyna naukę po gimnazjum,
przygotowuje się do egzaminu maturalnego
- możliwość kontynuacji nauki w Szkole Policealnej


Szkoła Policealna Nr 23

dla Niesłyszących i Słabo Słyszących

Kształcimy w zawodach:

- technik informatyk

- nauka trwa 2 lata
- dla chętnych egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

od września 2018 roku

- technik florysta
- nauka trwa 1 rok