Patron ośrodka

"Powiedz dziecku, że jest dobre,
że umie, że potrafi."

Janusz Korczak

ur. 22.07.1878  - zm. 5. 07.1942
Jest piękny wyraz polski: wychować, chować.  Niemieckie: erzeichen - ciągnąć - wlec, wyciągać.  Chować to chronić, obronić, osłaniać, zabezpieczyć przed chłodem, poniewierką, cierpieniem.

Narażona na najazdy i zabory Polska chowała dzieci, by z pokolenia w pokolenie przekazywać je nowym czasom, nowej treści życia.
Ten proces trwa.

J. Korczak: O ratunek dla dzieci,
[w:] Nasz Przegląd nr 362/1937.

2 października 2009 roku to ważny dzień w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr1.

W tym dniu odbyło się uroczyste nadanie imienia Janusza Korczaka naszej placówcei przekazanie nowego sztandaru.

Choć tak naprawdę zaszczytne imię Janusza Korczaka ośrodek nosi już od dnia 15kwietnia 2009 roku, kiedy to Rada Miejska w Łodzi podjęta stosowną, uchwałę.

Społeczność ośrodka spośród wielu kandydatów wybrała właśnie osobę J. Korczaka na patrona placówki i symbol dobrej pedagogicznej pracy. Swoim życiem, pracą i zachowaniem w najtrudniejszych sytuacjach, Janusz Korczak pokazał co w życiu jest najważniejsze.

Był człowiekiem ponad podziałami, wyznaniami, układami politycznymi. Ukochał dzieci, z nimi dzielił los i dla nich poświęcił życie.

Z pewnością w pełni zasłużył sobie na to, aby być patronem placówki, która wychowuje i kształtuje charaktery.

To Janusz Korczak pochylał się nad losem każdego dziecka, niósł pomoc w każdej chwili, był prekursorem metod wychowawczych stosowanych do dziś.

My, nauczyciele i wychowawcy pragniemy być jego godnymi naśladowcami. Chcemy, aby praca w naszym ośrodku, nauczanie i wychowanie młodego pokolenia oparte były na wzajemnym szacunku, tolerancji i zaufaniu.Niech najlepszym mottem naszej pracy będą słowa Janusza Korczaka -„nie ma dziecka, jest człowiek”.

Agnieszka Szymańska
Dyrektor Ośrodka